TMI계측기마켓
> 제품소개 > > 오실로스코프
오실로스코프
 
아나로그 오실로스코프(13)디지털 오실로스코프(52)휴대용 오실로스코프(11)
부속품(47)

 

118개의 상품이 준비되어 있습니다.

[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS2072X/ SDS2074X
70 MHz, 2 CH, 2 GSa/s, 140 Mpts, 8 inch display
\955,800
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS2102X/ SDS2104X
100 MHz, 2 CH, 2 GSa/s, 140 Mpts, 8 inch display
\1,198,200
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS2202X/ SDS2204X
200 MHz, 2 CH, 2 GSa/s, 140 Mpts, 8 inch display
\1,666,000
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS2302X/ SDS2304X
300 MHz, 2 CH, 2 GSa/s, 140 Mpts, 8 inch display
\2,348,000
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS1102X/ SDS1102X+
100 MHz, 2 CH, 1 GSa/s, 14 Mpts, 8 inch display
\605,000
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS1202X/ SDS1202X+
200 MHz, 2 CH, 1 GSa/s, 14 Mpts, 8 inch display
\840,000
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS1202X-E
200MHz, 1Gs/s, 2ch, 14Mpts
\545,000


[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS1072CFL/ SDS1074CFL
70 MHz, 2 CH, 2 GSa/s, 24 Kpts, 7 inch display
\655,000
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS1102CFL/ SDS1104CFL
100 MHz, 2 CH, 2 GSa/s, 24 Kpts, 7 inch display
\790,000
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS1202CFL/ SDS1204CFL
200 MHz, 2 CH, 2 GSa/s, 24 Kpts, 7 inch display
\1,000,000
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS1302CFL/ SDS1304CFL
300 MHz, 2 CH, 2 GSa/s, 24 Kpts, 7 inch display
\1,280,000
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS1052DL+
50 MHz, 2 CH, 500 MSa/s, 32 Kpts, 7 inch display
\390,000


[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS1000CML+ Series (SDS1072CML+/ SDS1102CML+)
70 MHz, 2 CH, 1 GSa/s, 2 Mpts, 7 inch (800*480) LCD
\445,000
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : SDS1202CNL+
200 MHz, 2 CH, 2 GSa/s, 18 Kpts, 7 inch display
\898,260


[ 휴대용 오실로스코프 ]
모델명 : SHS1000 Series (SHS1062/ SHS1102)
60 MHz, 2 CH, 1 GSa/s, 2 Mpts
\1,220,000
[ 휴대용 오실로스코프 ]
모델명 : SHS800 Series (SHS806/ SHS810/ SHS815/ SHS820)
60 MHz, 2 CH, 1 GSa/s, 2 Mpts
\550,000
[ 휴대용 오실로스코프 ]
모델명 : U1620A
200MHz,2CH, 2GS/s, 2Mpts
\4,750,000


[ 휴대용 오실로스코프 ]
모델명 : U1610A
5.7", 100MHz, 1GS/s, 125kpts, DMM, FFT, USB HOST
\4,813,600


[ 휴대용 오실로스코프 ]
모델명 : U1604B
40 MHz, 2 CH, 200 MSa/s, 125 Kpts
\2,400,000


[ 휴대용 오실로스코프 ]
모델명 : U1602B
20 MHz, 2 CH, 200 MSa/s, 125 Kpts
\1,920,000


[ 아날로그 오실로스코프 ]
모델명 : OS-5020A/ OS-5030A
20 MHz, 2 CH
\462,000
[ 아날로그 오실로스코프 ]
모델명 : OS-5040B
40 MHZ, 2 CH
\625,900


[ 아날로그 오실로스코프 ]
모델명 : OS-5060A
60 MHZ, 2 CH
\910,800


[ 아날로그 오실로스코프 ]
모델명 : OS-5100
100 MHZ, 2 CH
\1,151,700


[ 아날로그 오실로스코프 ]
모델명 : OS-7100RB
100 MHz, Read out, 2 CH
\1,265,000


[ 아날로그 오실로스코프 ]
모델명 : GOS-620FG
20 MHz, 2 CH, 1MHz 함수발생기 내장
\814,000


[ 아날로그 오실로스코프 ]
모델명 : 6502
20MHz , 2CH
\0
[ 아날로그 오실로스코프 ]
모델명 : 6504
40MHz , 2CH
\0
[ 아날로그 오실로스코프 ]
모델명 : 6506
60MHz , 2CH
\0
[ 아날로그 오실로스코프 ]
모델명 : 6510
100MHz , 2CH
\0
[ 아날로그 오실로스코프 ]
모델명 : HM-2005
200 MHz, 2 CH, Read out
\2,200,000


[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : DSO 1004A/ DSO 1014A/ DSO 1024A
60/100/200 MHz, 2.0 GSa/s, 4 CH/ 2 CH
\2,688,950
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : DSO 1052B/ DSO 1072B/ DSO 1102B/ DSO 1152B
50/70/100/150 MHz, 1GSa/s, 2CH
\756,382
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : DSOX 2002A, DSOX 2004A, DSOX 2012A, DSOX 2014A, DSOX 2022A, DSOX 2024A
70MHz/100MHz/200MHz, 2 GS/s, 2 CH/4CH, 1 Mpts
전화문의
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : DSOX 3012A/ DSOX 3014A/ DSOX 3024A/ DSOX 3032A/ DSOX 3034A/ DSOX 3052A/ DSOX 3054A
100/200/350/500 MHz, 2 GS/s, 4 GS/s, 2 CH/4 CH, 2Mpts
전화문의
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : DSOX 3012T/ DSOX 3014T/ DSOX 3022T/ DSOX 3024T/ DSOX 3032T/ DSOX 3034T/ DSOX 3052T/ DSOX 3054T/ DSOX 3102T/ DSOX 3104T
100MHz/200MHz/350MHz/500 MHz,5 GS/s 2 CH/4 CH, 4 Mpts
전화문의
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : DSOX 4022A/ DSOX 4024A/ DSOX 4032A/ DSOX 4034A/ DSOX 4052A/ DSOX 4054A/ DSOX 4104A/ DSOX 4154A
200/350/500 MHz/1 GHz/1.5 GHz, 5 GS/s, 2 CH/4 CH, 4 Mpts
전화문의
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : MSOX 2002A/ MSOX 2004A/ MSOX 2012A/ MSOX 2014A/ MSOX 2022A/ MSOX 2024A
70MHz/100MHz/200MHz, 2 GS/s, 2CH/4ch, 1 Mpts,8ch Logic 분석
전화문의
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : MSOX 3012A/ MSOX 3014A/ MSOX 3024A/ MSOX 3032A/ MSOX 3034A/ MSOX 3052A/ MSOX 3054A
100/200/350/500 MHz, 2 GS/s, 4 GS/s, 2 CH+16/4 CH+16, 4 Mpts
전화문의
[ 디지털 오실로스코프 ]
모델명 : MSOX 3012T/ MSOX 3014T/ MSOX 3022T/ MSOX 3024T/ MSOX 3032T/ MSOX 3034T/ MSOX 3052T/ MSOX 3054T/ MSOX 3102T/ MSOX 3104T
100MHz/200MHz/350MHz/500 MHz, 5 GS/s 2 CH/4 CH,4 Mpts,16ch Logic
전화문의
 1 2 3  

상호:대광계측기(주) | 주소: 서울특별시 구로구 디지털로 288 (구로동, 대륭포스트타워 1차 1404호)
대표이사 : 손순태 | 개인정보관리책임자 : 손순태 | 이메일 : kdk@kdk.co.kr
공정거래위원회 고시 제 2000-1호에 따른 사업자등록번호 안내 : 106-81-58599
TEL : 02-2617-0787(代) | FAX : 02-2617-0786 | 통신판매업 신고번호 : 제2008-서울구로-0920

Copyright ⓒ 2008 계측기마켓 Rights reserved. Designed by cohomepage